Vietnam National University, Hanoi

Chương trình do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ;
- Thông tư số 33/2013/TT-BGDĐT ngày 5 tháng 8 năm 2013 của Bộ giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT;
- Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV – trình độ Cao đẳng, Đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14 /2010/TT-BGDĐT ngày 27/4/2010;
- Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
- Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

2. Đại học Quốc gia Hà Nội

- Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Quy định số 3328/ĐT ngày 4/9/2007 quy định xây dựng và sử dụng mã môn học của Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 1166/QĐ-ĐBCL ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Quyết định số 1366/QĐ-ĐHQGHN, ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về mở mới và điều chỉnh chương trình đào tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Quyết định số 3888/QĐ-ĐHQGHN, ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về quản lí và tổ chức đào tạo với cở sở giáo dục nước ngoài ở Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Quyết định số 3806/QĐ-ĐHQGHN, ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc ĐHQGHN về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề án mở chương trình đào tạo;
- Hướng dẫn số 1405/HD-ĐHQGHN ngày 23 tháng 5 năm 2016 Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về phân tầng chất lượng các chương trình đào tạo trình độ đại học và thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Quyết định số 218/QĐ-ĐHQGHN ngày 18 tháng 1 năm 2017 của Giám đốc ĐHQGHN về việc phê duyệt đề án mở chương trình đào tạo chất lượng cao theo đặc thù đơn vị trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng.

3. Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

- Quyết định số 528/TCCB, ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Giám đốc ĐHQGHN về việc thành lập Khoa Quốc tế Việt – Nga (nay là Khoa Quốc tế);
- Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Khoa Quốc tế được ban hành theo Quyết định số 2639/QĐ-ĐHQGHN, ngày 21 tháng 07 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Quyết định số 4485/QĐ-ĐHQGHN, ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Giám đốc ĐHQGHN về việc phê duyệt quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Khoa Quốc tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Quyết định số 2426/QĐ-ĐHQGHN ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ủy quyền ký Phụ lục hợp đồng điều chỉnh tên chương trình, khung chương trình và gia hạn triển khai chương trình thạc sĩ Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm (Đông Nam Á) liên kết đào tạo giữa Khoa Quốc tế với Trường Đại học Nantes, CH Pháp, do đối tác cấp bằng;
- Quyết định số 3896/QĐ-ĐHQGHN của Giám đốc ĐHQGHN về việc ủy quyền cho Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội liên kết với Trường Đại học Nantes, Cộng hòa Pháp thực hiện chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm (Đông Nam Á);
- Quyết định số 3886/QĐ-ĐHQGHN ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ủy quyền cho Khoa Quốc tế, ĐHQGHN liên kết với Trường Đại học Nantes, Cộng hòa Pháp thực hiện chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Thạc sĩ chuyên ngành Marketing và Dự báo;
- Quyết định số 1902/QĐ-ĐHQGHN ngày 25 tháng 5 năm 2015 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ủy quyền cho Khoa Quốc tế, ĐHQGHN liên kết với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa, Đài Loan thực hiện chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh;
- Quyết định số 2156/QĐ-ĐHQGHN ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ủy quyền cho Khoa Quốc tế, ĐHQGHN liên kết với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa, Đài Loan thực hiện chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Thạc sĩ Quản lý Thông tin.

International Joint - training Academic Programs

Chương trình Liên kết đào tạo quốc tế

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Nghị định số 73/2012/ NĐ- CP ngày 26 tháng 09 năm 2012 của Chính Phủ về Hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2018 của Chính phủ về quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
- Nghị định số 186/2013/NĐ- CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ về Đại học Quốc gia;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên được ban hành theo Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 Thủ tướng Chính phủ.

2. Đại học Quốc gia Hà Nội

- Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN, ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Quyết định số 1366/QĐ-ĐHQGHN, ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về mở mới và điều chỉnh chương trình đào tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Quyết định số 3888/QĐ-ĐHQGHN, ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về quản lí và tổ chức đào tạo với cở sở giáo dục nước ngoài ở Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Quyết định số 922/ĐHQGHN-ĐT về việc thông báo công văn của Bộ GD&ĐT về công nhận văn bằng các chương trình LKĐTQT tại ĐHQGHN cho các học viên và cá nhân liên quan.

3. Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

- Quyết định số 528/TCCB, ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Giám đốc ĐHQGHN về việc thành lập Khoa Quốc tế Việt – Nga (nay là Khoa Quốc tế);
- Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Khoa Quốc tế được ban hành theo Quyết định số 2639/QĐ-ĐHQGHN, ngày 21 tháng 07 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Quyết định số 4485/QĐ-ĐHQGHN, ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Giám đốc ĐHQGHN về việc phê duyệt quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Khoa Quốc tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

REGISTRATION

ĐĂNG KÝ THAM GIA NGAY!

  super_small_white

  Hotlines: 0932 32 32 52/ 0984 08 11 66

  Email: tuyensinhthacsi@isvnu.vn

  Website : http://sdh.isvnu.vn; http://is.vnu.edu.vn

  Các cơ sở chính

  Cơ sở 1: Nhà G8, Văn phòng tuyển sinh, Khoa Quốc Tế 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: (024) 367 209 99/ 84 (024) 355 759 92 (18)

  Cơ sở 2: Nhà C, Phòng Đào tạo, Phòng 302, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN Làng Sinh viên HACINCO, 99 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Hà Nội. Điện thoại: (024) 367 209 99/ 84 (024) 355 759 92 (18)

  Cơ sở 3: Phố Kiều Mai, phường Phúc Diễm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  VNU International School © 2024. All rights reserved.